MedezeggenschapsraadMR

Zij vertegenwoordigen de ouders en kunnen uw standpunt in een M.R.-vergadering naar voren brengen en uw belangen behartigen. Op basis van het aantal leerlingen heeft onze school een M.R. met twee teamleden en twee vertegenwoordigers van de ouders.

Voor het personeel hebben zitting in de M.R.: juf Deborah en juf Claudia. De ouders worden vertegenwoordigd door: dhr. J. de Bruin; Mevr. W. van Peet. 

GMR

Het schoolbestuur, met meer dan één school stelt een “gemeenschappelijke medezeggenschapsraad” (G.M.R.) in met wettelijk vastgelegde bevoegdheden.
Het bevoegd gezag van de stichting O2A5 heeft tevens gekozen voor het instellen van een “groepsmedezeggenschapsraad” (Gr.M.R.), verbonden aan een groep van scholen per gemeente.
De G.M.R. treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn, voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de M.R. van die scholen. De G.M.R. heeft een duidelijk afgebakende – bovenschoolse – positie. De stukken van de vergaderingen van de GMR zijn online te vinden op de website van O2A5.    www.O2A5.nl