MedezeggenschapsraadMR

Zij vertegenwoordigen de ouders en kunnen uw standpunt in een M.R.-vergadering naar voren brengen en uw belangen behartigen. Op basis van het aantal leerlingen heeft onze school een M.R. met twee teamleden en twee vertegenwoordigers van de ouders.

Voor het personeel hebben zitting in de M.R.: juf Deborah en juf Claudia. De ouders worden vertegenwoordigd door: dhr. J. de Bruin; Mevr. W. van Peet. 

CMR
In het gebied, waarbinnen de O2A5-scholen gezamenlijk een door het bevoegd gezag vastgesteld cluster vormen, functioneert naast de schoolspecifieke medezeggenschapsraden een clustermedezeggenschapsraad (CMR).
De leden van de CRM behartigen de belangen van de geleding, waarvan zij deel uitmaken voor het gehele cluster.

GMR

De G.M.R. treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn, voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de M.R. van die scholen. De G.M.R. heeft een duidelijk afgebakende – bovenschoolse – positie. De stukken van de vergaderingen van de GMR zijn online te vinden op de website van O2A5.    www.O2A5.nl